Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteitsmeting (ROM)

Om de kwaliteit van zorg te meten en behandelingen te kunnen evalueren, wordt gebruik gemaakt van ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit houdt in dat aan het begin en aan het einde van de behandeling gestandaardiseerd digitaal onderzoek wordt gedaan naar klachten. Bij langere behandelingen kunnen ook tussentijdse metingen gedaan worden. KJP Zorg maakt daarbij gebruik van gevalideerde onderzoeksinstrumenten, die ook bijdragen aan de diagnostiek.

Tevredenheidsmeting

KJP Zorg vindt zowel patiënttevredenheid als tevredenheid van verwijzers erg belangrijk. Daartoe wordt zowel structureel als steekproefsgewijs gevraagd om vragenlijsten in te vullen over de verschillende facetten van de behandeling.

Klachten en geschillen

Hoewel KJP Zorg de tevredenheid van patiënten (en eventueel familie) hoog in het vaandel heeft staan, kan het toch gebeuren dat iemand niet tevreden is. Wanneer er opmerkingen of klachten over de behandeling bestaan, is het belangrijk dat dit direct en open wordt besproken met de betrokkene(n). Mogelijk biedt dit een oplossing of kan een eventueel misverstand worden rechtgezet. Als dit geen oplossing brengt, kan er door middel van een e-mail naar info@kjpzorg.nl contact worden opgenomen voor bemiddeling. Het is mogelijk dat ook door bemiddeling geen oplossing wordt gevonden. Eventueel overblijvende klachten kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie: Klachtenportaalzorg (www.klachtenportaalzorg.nl)

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde-GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Kwaliteit

2022 Logo Klachtenportaal Zorg B.V_