Algemene voorwaarden

 • Volgens afspraak duurt een individueel consult gemiddeld 45-60 minuten en wordt er 15-20 minuten administratietijd gerekend. Voor relatiebehandeling geldt een gespreksduur van 60-90 minuten met een administratietijd van 20 minuten en voor een gezinsbehandeling duurt het gesprek ongeveer 90-120 minuten en 30 minuten administratie. Voor aanmelding, brieven, verslaglegging, overleg met derden, collegiaal overleg, email of telefonisch contact wordt extra administratietijd gerekend.

 • Gestart wordt met een intake van 1 á 3 gesprekken waarvoor ook bovenstaande gespreksduur geldt.

 • Met uw zorgverzekeraar zijn er afspraken gemaakt dat er samenwerking plaats vindt tussen hulpverleners op de praktijk. Zo is er onderling overleg tussen de teamleden en zal in overleg een hoofdbehandelaar, 1 tot 3 maal aansluiten bij de behandeling van cliënten van 18 jaar of ouder, indien deze behandeling niet door een hoofdbehandelaar wordt uitgevoerd.

 • De duur van totale behandeling wordt in overleg met de behandelaar bepaald en is conform de vereisten van de zorgverzekeringswet, uw zorgverzekeraar en de richtlijnen.

 • No show; om tot goede hulpverlening te kunnen komen, is het van groot belang de gemaakte afspraken na te komen. Toch kan het altijd voorkomen dat u verhinderd bent. In dat geval wijzen wij u erop dit uiterlijk 24 uur van tevoren (doorgerekend naar de daar aan voorafgaande werkdag) aan te geven. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 65,- bij u in rekening te brengen, wat niet declarabel is bij uw zorgverzekeraar.

 • De dossiervoering in onze praktijken voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de wet WGBO. Mede-behandelaren binnen onze praktijk hebben toegang tot uw dossier.

 • Wanneer u niet tevreden bent over het handelen van uw behandelaar als het gaat om de gesprekken, de dossiervoering of uw privacy dan is overleg met uw behandelaar hierover mogelijk en ook wenselijk. Indien u er met uw behandelaar niet uit komt, kunt u contact opnemen met de directie. Wanneer u er nog steeds niet uitkomt kunt u zich wenden tot www.klachtenportaalzorg.nleen klacht indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen
  met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Bij het indienen van een klacht kan klager beroep doen op ondersteuning van de Klachtenfunctionaris. Deze ondersteuning bestaat uit het door de Klachtenfunctionaris bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.

 • U bent geïnformeerd of uw behandeling gedekt wordt door de zorgverzekeringswet.

 • Voor cliënten van 18 jaar en ouder vindt declaratie plaats op basis van restitutie via KJP Plus. Deze naam vindt u ook op de nota van uw behandeling, we berekenen 80% van het NZA-tarief. U ontvangt hiervan maandelijks een nota.

 • Cliënten van 18 jaar of ouder, verklaren zich te hebben geïnformeerd over het te betalen eigen risico bij de polis die is overeengekomen met de zorgverzekeraar en verklaren tevens daarmee op de hoogte te zijn van mogelijke kosten die verbonden zijn aan de behandeling.

 • Cliënten van 18 jaar of ouder, verklaren op de hoogte te zijn gesteld van het feit dat zij door middel van het invullen van een privacyverklaring bezwaar kunnen aantekenen tegen het verstrekken van gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder gestelde diagnose op de declaratie. Met het ondertekenen van deze Algemene Voorwaarden stemt u daarmee in. Indien u dit echter bezwaarlijk vindt kunt u dat met uw behandelaar bespreken.

 • Onze praktijk beschikt niet over 24 uurs bereikbaarheid. In geval van crisissituaties buiten kantooruren kunt u zich wenden tot de huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen beoordelen of er spoedeisende psychiatrische hulp wenselijk is en zullen daarvoor indien nodig gebruik maken van de regionale acute psychiatrische hulpdiensten.

Heb je een vraag?

Stuur ons gerust een bericht met jouw vraag over onze algemene voorwaarden.